דמי ניהול

נכון לתאריך 31/12/2016

שם הקרן שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ מסלול כללי 0.21% 0.08%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ מסלול אג"ח 0.21% 0.01%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ מסלול מניות 0.21% 0.24%

"דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן.
עפ"י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%."