התפלגות השקעות

קרה"ש אקדמאים – מסלול כללי

מסלול כללי אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.80%
מניות וני"ע סחירים אחרים 36.50%
פקדונות והלוואות 0.09%
אג"ח קונצרניות סחירות 33.90%
מזומנים ושווי מזומנים 5.13%
השקעות אחרות 1.58%
סה"כ נכסים 100.00%
3,098,295 אלפי ש"ח

קרה"ש אקדמאים – מסלול אג"ח

מסלול אג"ח אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 75.18%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 19.95%
מזומנים ושווי מזומנים 0.02%-
סה"כ נכסים 100%
85,791 אלפי ש"ח

קרה"ש אקדמאים – מסלול מניות

מסלול מניות אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 86.14%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 1.54%
מזומנים ושווי מזומנים 9.32%
השקעות אחרות 2.99%
סה"כ נכסים 100%
25,423 אלפי ש"ח