מסמכי הצטרפות
  • יש למלא את הטופס, לצרף צילום תואר/זכאות לתואר ותצלום קריא של תעודת זהות (או צילום דרכון לתושב חוץ).
  • את טופס ההצטרפות החתום והוראת מינוי המוטבים  בצירוף המסמכים לעיל יש לשלוח בדואר : לכבוד קופת גמל מח"ר- מוקד שירות הלקוחות, ת.ד. 52115 תל אביב, מיקוד 615210
  • או בדוא"ל moked@hamachar-krn.org.il או לפקס שמספרו 072-2790100


טופס הצטרפות ומינוי מוטבים 

דברי הסבר לטופס הצטרפות 

"טופס הוראת קבע"- מיועד למפקידים באופן עצמאי שלא דרך תלוש השכר

הצהרת פטקא מיועד לעצמאים בלבד 


W8- מיועד לעצמאים בלבד


W9 -מיועד לעצמאים בלבד