מידע למעסיק
קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר מיועדת לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאיים בעלי תואר ראשון לפחות במדעי החברה והרוח או בעלי תואר מקביל אחר המוכר ע"י הסתדרות האקדמאים למדעי החברה ולמדעי הרוח בישראל.

הצטרפות לקרן השתלמות:

 • על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות המתאים, לצרף תצלום תעודת זהות וצילום אישור זכאות לתואר. יש להעביר הטפסים למוקד שירות הלקוחות עפ"י הכתובת הרשומה בטופס לעיל (באינטרנט).
 • ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית. כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס. לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2005 בגין החודשים 06/2005 -01, תאריך תחילת הוותק לגביו יהא 31/01/05.

הפקדות:

מעסיק – עד 7.5% משכרו של העובד.

עובד – לפחות 1/3 מהפרשת המעסיק.

הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 18,885 או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

משיכת כספים מהקרן:

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק "גיל פרישה".
 3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור של כ- 48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
  פטור ממס באישור פקיד שומה.

טפסים ניתן לקבל בסניפי הבנק ,באתר האינטרנט ובמוקד שירות הלקוחות של הקרן בדף "מסמכי משיכה מקופת גמל וקרן השתלמות".

משיכת כספים תוך 4 "ימי עסקים גמל" ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק/ הנהלת הקרן/מוקד שירות הלקוחות בצרוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת:

 • העמית יפנה לקרן אליה הוא מעוניין להעביר הכספים.
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע"י הקרן המעבירה.
 • ההעברה תתבצע ע"פ תקנות אגף שוק ההון במשרד האוצר מיום 1/10/2008.
 • עם קבלת הכספים בקרן המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן המעבירה.
 • קיימת אופציה להעברת הכספים מקרן השתלמות נזילה לחשבון קופ"ג במעמד עצמאי.

ניכויים לקרן ההשתלמות:

חשבון במעמד שכיר – הניכויים לטובת הקרן בהתאם להסכמי השכר יבוצעו מתלוש המשכורת של העובדים.

העברת הנתונים והכספים מתבצעת באמצעות קבצים מגנטיים המועברים על ידי לשכת השרות של המעסיק, מס"ב, ישירות על ידי המעסיק בדואר אלקטרוני במבנה שיסוכם עם המעסיק או בכל דרך אחרת.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה:

 • עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
 • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד
 • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק, להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע"י החשכ"ל מעת לעת.
 • פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה במועדי התשלום הנ"ל.
 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.